Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2018

dangel
5613 23f1
Reposted fromretaliate retaliate viaCannonball Cannonball
dangel
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball

December 08 2018

dangel
4031 2ff8


Brief Encounter (1945)

Reposted fromEmisja Emisja viabanshe banshe
dangel
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
dangel
dangel
3272 f908
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
dangel
3143 bf3c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
dangel
5094 714d 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viabanshe banshe
dangel
4364 a7a1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
dangel
4874 8185 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
dangel
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball

October 19 2018

dangel
3536 0446 500
424
dangel
5713 7ebc
Reposted fromthinredline thinredline viabanshe banshe
dangel
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viabanshe banshe
dangel
6935 41d8
Reposted fromkarahippie karahippie viabanshe banshe

September 26 2018

dangel
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl